Algemene VoorwaardenARTIKEL 1:

Toegepast op:

Alle offertes door het hiervoor genoemde bedrijf. Alle overeenkomsten, die het bovengenoemde bedrijf sluit omtrent de te verrichten Diensten en op de diensten en werkzaamheden die zijn verricht voor het sluiten van een definitieve overeenkomst. Alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Voorwaarden van de opdrachtgevers van MVN- Service & Beveiliging die de opdrachtgevers op offertes van of overeenkomsten met MVN- Service & Beveiliging van toepassing verklaren/ willen verklaren,zijn niet van toepassing, tenzij MVN- Service & Beveiliging uitdrukkelijk schriftelijk met de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden instemt. Afwijkingen van deze voorwaarden of van de tussen MVN- Service & Beveiliging en opdrachtgever gesloten overeenkomst zijn uitsluitend van kracht indien deze door MVN- Service & Beveiliging schriftelijk zijn bevestigd.

Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. MVN- Service & Beveiliging en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om de nietig verklaarden of vernietigde bepalingen alsnog in de meest oorspronkelijke wijze te herschrijven.

ARTIKEL 2:

Offertes

1. Aanbiedingen en offertes van MVN- Service & Beveiliging verbinden slechts, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door de cliŽnt schriftelijk zijn aanvaard.

2. De door MVN- Service & Beveiliging gemaakte offertes zijn vrijblijvend: deze zijn geldig voor de duur van maximaal 30 dagen, tenzij er een andere bevestiging is.

3. Verzoeken tot het verrichten van diensten of uitvoeren van werkzaamheden door de cliŽnt gedaan, doen eerst een overeenkomst ontstaan, indien deze verzoeken door MVN- Service & Beveiliging schriftelijk zijn aanvaard.

4. Indien de aanvaarding (op onder genoemde punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is MVN- Service & Beveiliging daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MVN- Service & Beveiliging anders aangeeft.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten

ARTIKEL 3:

Dienstverlening

MVN - Service & Beveiliging verricht diensten specifiek gericht op het gebied van de bewaking, beveiliging en tevens een chauffeursservice, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Onverlet de verantwoordelijkheid van MVN- Service & Beveiliging voor de goede uitvoering van de overeengekomen diensten staat het MVN- Service & Beveiliging vrij (onder toepasselijkheid van deze voorwaarden) gebruik te maken van diensten van derden.

ARTIKEL 4:

Prijzen

1. De prijs voor de te leveren diensten van MVN- Service & Beveiliging, kan iedere 6 maanden worden herzien of aangepast, hetgeen wel in overleg met de cliŽnt zal plaatsvinden.dit in verband met wijzigingen van lonen, socialenpremies, belastingen of andere factoren van de kostprijs voor MVN- Service & Beveiliging ,voor zover deze wijzigingen buiten invloed van MVN- Service & Beveiliging tot stand zijn gekomen.Bedoelde prijswijzigingen kunnen nooit binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, bij de cliŽnt worden doorgevoerd.

2. MVN- Service & Beveiliging zal de opdrachtgevers van een tariefverhoging zo tijdig mogelijk op de hoogte doen stellen.

ARTIKEL 5:

Facturering en betaling.

MVN- Service & Beveiliging is gerechtigd aan het begin van de termijn waarin de diensten zullen worden verricht , te factureren. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum. De klant kan geen schuld verrekenen met een factuurbedrag, tenzij dit in rechte onherroepelijk is vastgesteld met MVN- Service & Beveiliging. Reclames dienen binnen acht dagen van de factuurdatum schriftelijk bij MVN- Service & Beveiliging bekend gesteld te zijn. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaald, zal hij van rechtswegen in verzuim zijn en zal MVN- Service & Beveiliging zonder enige sommatie of ingebrekestelling nodig zal zijn, gerechtigd zijn een vertragingsrente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 1,5% ingaande vanaf de factuurdatum. MVN- Service & Beveiliging heeft ten alle tijden het recht voor betalingen nadere zekerheid te verlangen van de opdrachtgever.

Bij gebreken van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden aan MVN- Service & Beveiliging alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden die MVN- Service & Beveiliging moet maken om tot incasso te komen. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag te belopen, met een minimum van Ä120,- onverminderd de bevoegdheid van MVN- Service & Beveiliging een eventueel hoger bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten te vorderen, indien MVN- Service & Beveiliging een hoger bedrag schuldig is geworden.

ARTIKEL 6:

Overmacht

Indien MVN- Service & Beveiliging door overmacht, zoals oproer oorlog of een daarop gelijke situatie, oproer, sabotage, blikseminslag, explosie, overstroming, staking, uitsluiting en alle gebeurtenissen , die buiten de wil of het toedoen van MVN- Service & Beveiliging de uitvoering van de overeengekomen diensten tijdelijk of blijvend redelijkerwijs onmogelijk maakt of verhinderd en dus niet in staat is de overeengekomen diensten te verrichten gelden de bij punt A en B genoemde punten;

Bij tijdelijk niet kunnen verrichten van de overeengekomen diensten, hebben beide partijen niet het recht de overeenkomst te ontbinden. De betalingsplicht van de opdrachtgever vervalt in dat geval niet en wordt niet opgeschort. Als het tijdelijk niet kunnen verrichten van overeengekomen diensten geldt; het niet kunnen verrichten van diensten voor een periode van maximaal 60 dagen, hierna kan iedere partij de overeenkomst met onmiddellijke inging ontbinden

Bij blijvende onmogelijkheid om de overeengekomen diensten te verrichten vervalt de betalingsplicht van de opdrachtgever niet en wordt niet opgeschort. In dit geval hebben beide partijen wel het recht de overeenkomst aanstonds (voor het deel dat MVN- Service & Beveiliging niet kan uitvoeren) met onmiddellijke ingang te ontbinden. Indien de opdrachtgever van die mogelijkheid gebruik maakt zal hij echter wel gehouden zijn de voor de diensten overeengekomen vergoeding gedurende een maand na ontbinding door te betalen.

ARTIKEL 7:

Duur van een overeenkomst en opzegging

1.Overeenkomsten worden voor bepaalde of onbepaalde duur aangegaan. Overeenkomsten die voor onbepaalde duur zijn aangegaan kunnen door zowel MVN- Service & Beveiliging als door de opdrachtgever door opzegging worden ontbonden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Tevens dient een opzegging te alle tijden schriftelijk plaats te vinden.

2.Overeenkomsten voor bepaalde duur aangegaan, worden na de einddatum stilzwijgend verlengd met telkens dezelfde periode als waarvoor zij werden aangegaan, tenzij de enen partij van de andere partij tenminste drie maanden voor de expiratiedatum van de overeenkomst per aangetekende brief mededeelt op verlenging van de overeenkomst geen prijs te stellen.

Zowel MVN- Service & Beveiliging als de opdrachtgever kunnen de overeenkomst (bepaalde of onbepaalde duur) met onmiddellijke ingang ontbinden;

-Indien de andere partij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard -Indien de andere partij in ernstige mate tekort komt in de nakoming van de verplichtingen zoals deze zijn overeengekomen.

ARTIKEL 8:

Geheimhouding

-Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. -Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Indien, op grond van wettelijke bepalingen of een rechterlijke uitspraak, MVN- Service & Beveiliging gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken,en MVN- Service & Beveiliging zich ter zake niet kan beroepen op en wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is MVN- Service & Beveiliging niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst opgrond van enige schade, hierdoor ontstaan.

ARTIKEL 9:

Vindplaats en wijziging van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel Amsterdam 2. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst